Báo Mỹ - 25/1/2020


JANUARY 25 - 0202


Đàn Hặc, Một Công Cụ Chính Trị - The Spectator:

Bà Pelosi Vui Mừng – Fox News:

Đoàn Luật Sư Của TT Trump – Business Insider:

Cáo Trạng Của Hạ Viện – Washington Post:

Tuyên Cáo Của Đoàn Luật Sư Của TT Trump – The New York Times;

Chiến Lược Của TT Trump – NBC News:

Vai Trỏ Của Thẩm Phán Roberts – Politico:

CNN Bôi Bác Luật Sư Của TT Trump – CNN:

TT Trump Có Quyền Chặn Viện Trợ - Gato Institute:

Tội Của TT Trump Không Đáng Bị Truất Phế - Newsmax:

TT Trump Phải Chứng Minh Mình Vô Tội – Fox News:

Thư Của TNS Schumer Chống Đàn Hặc TT Clinton – The Spectator: