Báo Mỹ - 6/12/2019


December 6 – 2019


Tiểu Sử Ông Buttigieg - Wikipedia:

Sự Yếu Kém Của Các Ứng Cử Viên Dân Chủ - Washington Post:

Buttigieg: Hình Ảnh Thế Hệ Mới – AP News:

Buttigieg: Vua Bá Láp – Breitbart:

Thần Tượng Của Hồ Ly Vọng – CNBC:

Buttigieg Thọ Bao Lâu? – Los Angeles Times:

Cãi Nhau Tôn Giáo 1 – Yahoo:

Cãi Nhau Tôn Giáo 2 – Yahoo: